Zezwolenie PUNU Nr 781/00. Profesjonalna obsługa od 2000 roku.

Oferowane przez nas usługi są efektem wieloletniego doświadczenia uzyskanego podczas współpracy z Firmami branży transportowej, produkcyjnej i usługowej, jak również prowadzonych przez nas analiz. Oferujemy kompleksowe ubezpieczenie Państwa Firmy.

 

Gwarantujemy:

wysoki standard usług świadczonych, niezależność, obiektywizm oraz uczciwość.

 

Oferujemy swoje profesjonalne usługi w zakresie:

 

1. Oceny ryzyka, w tym:

 • raporty o stanie ryzyka majątkowego,
 • ocenę ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną,
 • programy zarządzania ryzykiem.

2. Analizy aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej.

3. Analizy rzeczywistego zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniowa.

4. Opracowanie programu ubezpieczenia dla Firmy.

5. Realizacji i negocjacji z zakładami ubezpieczeń.

6. Monitorowania programu ubezpieczenia, w tym:

 • zarządzanie portfelem ubezpieczeniowym,
 • pieczę nad polisami,
 • prowadzenie bieżącego doradztwa ubezpieczeniowego.

7. Kompleksowego nadzoru przy likwidacji szkód i roszczeń.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia komunikacyjne (flotowe)

Od początku naszej działalności zajmujemy się ubezpieczeniami flot pojazdów. Oferujemy przygotowanie programów dla branży transportowej, co pozwala na usprawnienie zarządzania flotą.

 

Oferujemy swoje profesjonalne usługi w zakresie:

 

 • przygotowania programu ubezpieczenia na warunkach umowy flotowej;
 • program ubezpieczeń komunikacyjnych dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb, biorąc pod uwagę zarówno standardowy zakres ubezpieczeń (OC komunikacyjne, autocasco, NNW), jak i dodatkowe opcje (np. assistance, assistance truck), jak i niestandardowe warunki ubezpieczeń (ubezpieczenie ochrony prawnej, GAP);
 • negocjacji stawek i zakresu ochrony z towarzystwami ubezpieczeniowymi;
 • monitorowanie programu ubezpieczeń (w tym zawieranie i wypowiadanie umów ubezpieczeń);
 • wyceny pojazdów w systemie Info-Ekspert;
 • monitorowanie płatności składek i rat składek;
 • ustalanie procedury likwidacji szkód;
 • kompleksowa pomoc w likwidacji szkód.

Ubezpieczenia OC przewoźnika

Od kilkunastu lat  zajmujemy się profesjonalnie obsługą przewoźników, aby zapewnić optymalną ochronę odpowiedzialności cywilnej wynikającej z wykonywania przewozów międzynarodowych i krajowych, ale też przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec oraz Wielkiej Brytanii i Norwegii.

 

Polisa OCP jest gwarantem bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmy przewozowe. Ubezpieczenie przewoźnika zapewnia przeniesienie odpowiedzialności finansowej w okoliczności niewykonania bądź nienależytego wykonania zadania polegającego na transporcie dóbr wynikającego z zawartej pomiędzy klientem a przewoźnikiem umowy przewozu. Zakres ubezpieczenia OCP ustalany jest pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym i przewoźnikiem. Dlatego możesz skorzystać z naszej porady i pomocy - nasze autorskie programy i rozwiązania pozwalają na zachowanie maksymalnie szerokiej ochrony. Opracowujemy indywidualne programy dla konkretnego klienta, w tym dla firm transportujących ładunki ponadnormatywne (ponadgabarytowe) i niebezpieczne.

Ubezpieczenia na życie

Jako broker ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem zajmujemy się tworzeniem i obsługą programów grupowego ubezpieczenia na życie.

 

Oferujemy:

 

 • analizę, ocenę i modyfikację aktualnie funkcjonujących umów;
 • ustalenie programu ubezpieczenia uwzględniającego Państwa preferencje i priorytety;
 • skuteczne prowadzenie negocjacji z Zakładami Ubezpieczeń;
 • przeprowadzenie prezentacji opracowanego programu ubezpieczenia;
 • doradztwo w zakresie formułowania roszczeń odszkodowawczych (świadczeń)
  oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich realizacją;
 • doradztwo w zakresie przekształcenia dotychczas zawartych grupowych ubezpieczeń
  na życie.

Ubezpieczenia finansowe

Proponujemy Państwu obsługę przy zawieraniu umów generalnych / linii gwarancyjnych na gwarancje ubezpieczeniowe. Dzięki temu Zakłady Ubezpieczeń tylko raz analizują sytuację finansową Państwa Firmy a następnie gwarancje wystawiane są na bieżąco.

 

Jako Broker z wieloletnim doświadczeniem negocjujemy zapisy w gwarancjach ubezpieczeniowych z uwzględnieniem wymagań Państwa kontrahentów.

 

Proponujemy Państwu możliwość negocjacji linii gwarancyjnej na następujące gwarancje ubezpieczeniowe:

 

 • gwarancja dobrego wykonania kontraktu (zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań);
 • gwarancja usunięcia wad i usterek (zabezpieczenie usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu prac);
 • gwarancja zapłaty wadium (składane przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium);
 • innego rodzaju gwarancje ubezpieczeniowe to np. gwarancje zwrotu zaliczki,
  czy gwarancje zapłaty należności celnych.

Ubezpieczenia rolne

Współpracujemy z rolnikami  w zakresie  doboru ochrony do rodzaju działalności i potrzeb.

Oferujemy swoje profesjonalne usługi w zakresie ubezpieczenia:

 

 

1.  Odpowiedzialności cywilnej rolnika

 

 • Pamiętaj, że obowiązek zawarcia ubezpieczenia przez każdego posiadacza gospodarstwa rolnego wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

 

2.  Budynków gospodarstwa rolnego

 

 • Kwestie związane z ubezpieczeniem budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych .

 

3. Agrocasco (maszyny i sprzęt rolniczy)

 

 • Jeśli potrzebujesz odpowiedniego zabezpieczenia przed skutkami uszkodzeń
  lub kradzieży sprzętu rolniczego skontaktuj się z nami.

 

4. Upraw (ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne), w tym z dopłatami

 

 • Od wielu lat ubezpieczamy rośliny oraz plony roślin rolniczych i ogrodniczych, uprawianych zarówno w gruncie jak również w szklarniach i namiotach foliowych.

 

5.  Zwierząt, w tym z dopłatami

 

 • Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych może być zawarte
  z wykorzystaniem dopłaty z budżetu Państwa do składki ubezpieczeniowej
  (nawet do wysokości połowy składki)

Ubezpieczenia

Odszkodowania

Mamy ugruntowane doświadczenie w likwidacji szkód oraz posiadamy wszechstronną wiedzę i znajomość procedur likwidacyjnych.

 

Pomagamy skutecznie naszym Klientom już 20 lat. Jesteśmy ich pełnomocnikami, doradcami i negocjatorami w toku likwidacji szkód
na osobie i na mieniu.

 

Udzielamy porad prawnych.

 

Pracujemy nad przygotowaniem stosownej dokumentacji oraz reprezentujemy naszych Klientów przed zakładami ubezpieczeń. Prowadzimy również procedury odwoławcze przed ubezpieczycielami lub organami nadzoru finansowego.

 

Nasze działania, mające na celu uzyskanie pełnego odszkodowania możemy podjąć na każdym etapie likwidacji szkody.

Kodeks etyczny brokera

Dokument Llyods'a

 W stosunku do ubezpieczyciela broker powinien:

 

Nie rozpowszechniać informacji zawierających niedokładne lub niewystarczająco udokumentowane dane o sytuacji lub zachowaniu się ubezpieczycieli.

 

W stosunku do swoich kolegów broker powinien:

 

Wykonywać swój zawód z pełną lojalnością i zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Zwłaszcza w stosunku do ubezpieczonych broker powinien:

 

Zapewnić swym klientom rzeczową, obiektywną radę i wyjaśnienia w sprawach różnych rodzajów ubezpieczeń, praw i zobowiązań i związanych z tym kosztów, które w ich rozumieniu są odpowiednie
dla zabezpieczenia się przed określonymi ryzykami, udzielać rady i informacji jedynie w tych dziedzinach, w których jest w pełni kompetentny. W przypadku szkody starać się o prawidłowe prowadzenie sprawy i uzyskanie właściwego odszkodowania, uzasadniony interes klienta i swą lojalność przekładać przed własnym zyskiem.

 Broker ubezpieczeniowy powinien:

 

Zapewniać najlepszą z możliwych obsługę ubezpieczonym, beneficjentom, ubezpieczycielom oraz społeczeństwu jako całości.

 

W stosunku do społeczeństwa broker powinien:

 

W uzupełnieniu zobowiązań wynikających z prawnej ochrony informacji, działać w ścisłym poszanowaniu tajemnicy zawodowej.

Mirosław Jasik

Prezes Zarządu

 

tel. +48 782 870 282

e-mail: miroslaw.jasik@global.torun.pl

Arkadiusz Jasik

Wiceprezes Zarządu

 

tel. +48 605 065 606

e-mail: arkadiusz.jasik@global.torun.pl

Jarosław Jasik

Wiceprezes Zarządu

 

tel. +48 605 230 526

e-mail: jaroslaw.jasik@global.torun.pl

Zarząd Spółki

oraz dane kontaktowe

Global Brokers Sp. z o.o.

87-100 Toruń

 ul. Czarnieckiego 14B/10

 

NIP 9562005622

REGON 871222128

KRS 0000194481

KONTAKT

ODSZKODOWANIA

ZARZĄD

KODEKS

UBEZPIECZENIA

START